. Rapti Technical School
कक्षा सन्चालन हुने अत्यन्त जरुरी सूचना ०७७-०८-०७