. Rapti Technical School
राप्ती प्राबधिक शिक्षालय दाङ #बिश्व भरी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण प्राभाबित भएको शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी हरुकालागि घरमै बसि पढाई गर्नका लागि I.S.c.Ag Plant ,Vet Science & OA first year ,Civil I year II sem को math विषयको PDF File तयार गरि RTS को web site www.rts.org.np मा upload गरिएको I.S.c.Ag Vet Science,Plant Science & OA, Civil का बिद्यार्थीहरुलाई सूचित गरिन्छ । Prepared By # Lal Madan jung sen Thakuri राप्ती प्राबिधिक शिक्षालय दाङ
School Notice