. Rapti Technical School
राप्ती प्राबधिक शिक्षालय दाङ #बिश्व भरी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण प्राभाबित भएको शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी हरुकालागि घरमै बसि पढाई गर्नका लागि Isc Ag plant, vet science&OA को Evolution विषयको PDF File तयार गरि RTS को web site www.rts.org.np मा upload गरिएको बिद्यार्थीहरुलाई सूचित गरिन्छ। Prepared By # Mahanar Chaudhary राप्ती प्राबिधिक शिक्षालय दाङ
School Notice