. Rapti Technical School
Online फाराम भरेका तर रितपुर्बक नभइ फाराम रद्ध गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना !