Rapti Technical school

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको आशिस परिक्षाको म्याद थप हुने सम्बधि अत्यन्तै जरुरि सूचना . २०७८/०८/२२